دفتر خدمات تخیلی مداد بنفش

همکاری‌های سازمانی راهکارهای پویا نارنجی

سال 1395

پروژه همکاری سازمانی راهکارهای پویا نارنجی و دفتر خدمات تخیلی مداد بنفش محورهای کاری زیر را شامل می‌شود:

  1. طراحی فرآیند استخدام
  2. اجرای فرآیند استخدام

دفتر خدمات تخیلی مداد بنفش در زمینه تولید کتاب، انیمیشن و اپلیکیشن برای کودکان و نوجوانان فعالیت دارد.