شرکت راهکارهای پویا نارنجی   /   شماره ثبت: 596101

آرنجینک از سال 1394   .   OrangeInk HR Solutions

مشـــاوره و آمـــوزش توســـعه ســـرمایه انســـانی

شناسنامه پروژه‌های آرنجینک

10

پروژه‌ی همکاری سازمانی تا امروز انجام داده‌ایم.

46

رویداد تا امروز برگزار کرده‌ایم.

190

نفر منحصر به فرد تا امروز به رویدادهای آرنجینک اعتماد کرده‌اند.

356

شرکت کننده تا امروز رویدادهای ما را تجربه کرده‌اند.

شما در وب‌سایت شرکت توسعه سرمایه انسانی «راهکارهای پویا نارنجی» هستید.

مجله آرنجینک

خدمات راهکارهای پویا نارنجی مبتنی بر دغدغه مدیران

/
توسعه سرمایه انسانی راهکارهای پویا نارنجی خدمات خود را مبتنی بر دغدغه مدیران در اکوسیستم کسب و کار ایران طراحی و ارائه می‌کند.

کیفیت کار و رهبران بدون عنوان! مروری بر افکارسنجی بهمن‌ماه 1400 بنیاد آرنجینک

/
هنوز هم کیفیت کار بالا که بشود حداکثر تلاش‌ها، کوتاه نیامدن‌ها و حساسیت‌های ارائه دهنده‌ی آن را تشخیص داد تحسین برانگیز است؟ راهنمای پرورش رهبران بدون عنوان

آزار جنسی چیست؟

/
آزار جنسی چیست؟ آیا ما مثال‌هایی از آن را مثلا در محیط کار به یاد می‌آوریم؟ ترجمه‌ی مقاله‌ای از سازمان ملل متحد را در آرنجینک می‌خوانیم.