شرکت راهکارهای پویا نارنجی / شماره ثبت: 596101

مشـــاوره و آمـــوزش توســـعه ســـرمایه انســـانی

اجرای فرآیند استخدام به فارسی و انگلیسی

کارگاه مهارت نرم به فارسی و انگلیسی

کارگاه زبان انگلیسی خاص‌منظوره

کارگاه زبان سازمانی English for Employability

مشتریان ما

متخصصین شرکت راهکارهای پویا نارنجی می‌کوشند در پروژه‌های همکاری‌ متنوع با مراکز علمی و دانشگاهی بین‌المللی تجاربی ارزشمند را به اشتراک بگذارند، و به‌روزترین یافته‌های آموزشی را در دیزاین تجربه یادگیری در کارگاه‌ها و دوره‌های این مجموعه پیاده‌سازی کنند. برخی همکاری‌های بین‌المللی ما و موارد همکاری را مشاهده می‌فرمایید.

شورای فرهنگی بریتانیا

موسسه TED آمریکا

موسسه Pearson Languages انگلستان

مجمع آموزشی پژوهشی IATEFL انگلستان

مجله پژوهشی eLearning Industry

1503

نفر-ساعت تا امروز آموزش‌های کارگاهی آرنجینک گسترش پیدا کرده است.

63

کارگاه آموزشی تاکنون برگزار کرده‌ایم.