اینجا ایستگاه آینده پژوهی است!

پروژه های آرنجینک تلاش می کنند مسیرهای توسعه فردی و موفقیت شخصی، توسعه شغلی و بهتر شدن کسب و کار، و خلاقیتِ بیشتر و نوآوری را پیش روی ما بگذارند. اما تلاش برای توسعه و پیشرفت بدون آگاهی از آنچه آینده برایمان در سر دارد و یا بدون انگیزه در تغییر چیزی در آینده تلاشی معیوب می شود. بایستی آینده را در حدِ توان زیر و رو کرد و آن را در حدِ شدن ساخت. تنها انتظار برای رسیدن آینده ای که بخواهد هر جور تشخیص داد شگفت زده مان کند با اصل توسعه در پارادوکس است.

اینجا ایستگاه آینده پژوهی است! پروژه هایی که اینجا تعریف می کنیم می خواهند آینده را هر چند نزدیک و یا دور بکاوند، درباره ی آن تخیل کنند، تخیل خود را تحلیل کنند و راهی هیجان انگیز اما فکر شده را ترسیم کنند. پروژه های آینده پژوهی آرنجینک نیز مانند پروژه های اکنون و پروژه های گذشته مختصاتی دارند، نقطه ی آغازینی و زمانی برای رسیدن. همین پروژه های آینده هستند که به فاز اجرا شدن که برسند درِ خانه ی اکنون را می زنند و کارشان که تمام شود گزارش شان را در خانه ی گذشته قرائت می کنند. اینجا در آینده ای زیبا شاید کنجکاو تریم برای کشف آنی که در جستجوی آنیم.

برای پروژه های آینده پژوهی مان نشست خواهیم داشت، گپ خواهیم زد، نقشه خواهیم کشید و با هم خواهیم ساخت. شما هم شروع کنید. آرنجینک را خوب می شناسید و دغدغه های آن را خوانده و دیده اید. شما برای پروژه های آینده مان ایده میده چه دارید؟ ایده های خود را برای ما بنویسید تا با شما تماس بگیریم. تا با هم انجامشان دهیم.

تصویری انتزاعی معرفی کننده ی آینده پژوهی در پروژه های آرنجینک
یادداشت

در حال حاضر پروژه ی فعالی وجود ندارد. اما مجددا به ما سر بزنید. و برای ما پیام بگذارید.

ایده های خود را برای ما بنویسید تا با شما تماس بگیریم.

0 + 4 = ?