ما در همکاری با یکدیگر در آرنجینک در پیِ خلق یک خاطره ی ماندگار هستیم.