نوشته‌ها

از مدیریت منابع انسانی تا مدیریت سرمایه های انسانی | قسمت دوم

انسان ها کرامت دارند. با انسان ها بایستی با احترام برخورد نمود.