جلسه ی آشنایی با رویدادهای باکس تابستان برگزار شد.

گزارشی بر فعالیت دو فاز نخست کتابخانه ی نارنجی

مصاحبه با پوریا بزرگی، خالق گوگل شیرازی