از مدیریت منابع انسانی تا مدیریت سرمایه های انسانی | قسمت اول

در ابتدا اسمش را گذاشته بودند «مدیریت نیروی انسانی».