دانش افزایی در حالِ استمراری

توسعه فردی و موفقیت شخصی، توسعه شغلی و بهتر شدن کسب و کار، و خلاقیتِ بیشتر همان چیزهایی هستند که ما در آرنجینک در پیِ آن هاییم و به ارائه ی راه حل هایی برای بهبود آن ها علاقه مندیم. ما اعتقاد داریم دانش افزایی در هر یک از این مسیرها سوخت خودرویی را می ماند که حرکت در مسیر را تضمین می کند. این سوخت هر چه با کیفیت تر، حرکت نیز هموارتر و سفر نیز لذتبخش تر است. از طرفی تحلیل دقیق مسیر توسعه و پیشرفت این پیام را به ما می دهد که مسیر رشد مادامی پیش روی ماست و هنگامی با ما راه می آید و خودش را از ما دریغ نمی کند که یادگیری بدون لحظه ای توقف در جریان باشد، دانش افزایی یک حاضر همیشگی باشد و طمع مهارت اندوزی بیشتر بدون وقفه در ما وجود داشته باشد.

پروژه های زمان اکنون پروژه هایی از دنیای حالِ استمراری هستند. شاید به همان دلیل که دانش افزایی استمرار طلب می کند. حتما به همان بهانه که دانش افزایی نه غره به گذشته می ماند و نه در آرزوی آینده ای که نیامده هنوز به خواب می رود. پروژه های اکنون هستند تا قراری داشته باشیم هر یک با خودمان و هر یک با هم که بُعد اگر پیدا کنیم، که چنته مان اگر پر و پیمان تر شود با همین سنت دانش افزایی و مهارت اندوزی که حرفش بود، توانمندتر می شویم و ظرفیت مان بزرگ و بزرگتر تا موفقیت برایمان دست یافتنی تر شود و خلاقیت در وجودمان بیشتر ریشه کند. اینجا آرنجینک است، صرف فعل به زمان حالِ استمراری با حضور امید، نیرو و یک دنیا انگیزه.

طراحی پروژه و فراخوان
ثبت نام کنندگان
پذیرفته شدگان
کارگاه های آموزشی
داوری پروژه های پایانی و آغاز همکاری

پروژه ی مریم میرزاخانی کاری از نهاد آموزشی و مشاور آرنجینک و تیم نوآوری باز آرنجینک است که امید دارد به تولید محتوای وب فارسی با کیفیت درجه یک جهت معرفی ایرانیان درخشان در گوشه و کنار جهان بپردازد. شناخت بهتر آن ها می تواند الهام بخش درخشش آینده ی بسیاری از جوانان و نوجوانان ایران باشد.